Υπεργολαβίες Φ/Β σταθμών

Ξεκινήσαμε να αναλαμβάνουμε υπεργολαβίες από εταιρείες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, για τους παρακάτω λόγους: 
 1. Οι Βάσεις Στήριξης από μπετόν συνιστούν τόσο πιο ακριβή επιλογή, όσο και πιο χρονοβόρα στην υλοποίησή της. Κάποια στιγμή μάλιστα θα πρέπει να απομακρυνθούν από το αγροτεμάχιο. Έτσι η πασσαλόμπηξη ή η γεώβιδα κέρδισαν μεγάλο έδαφος σαν σύστημα στήριξης.
 2. Οι εταιρείες εγκατάστασης πρέπει να αναλαμβάνουν έργα σε αποστάσεις συχνά πολύ απομακρυσμένες από την έδρα τους. Ένας υπεργολάβος …. ‘ευκίνητος’, είναι πάντα χρήσιμος.
 3. Η δυνατότητα εφαρμογής συχνά αναγκαίων χωματουργικών εργασιών για την εγκατάσταση του όποιου συστήματος στήριξης, ανάγκαζε τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών να χρησιμοποιούν πολλά συνεργεία. Ορισμένες φορές μάλιστα, διαφορετικό συνεργείο ακόμη και για την περίφραξη της εγκατάστασης.
Εμείς μπορούμε:
  1. Να εκτελούμε χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου εγκατάστασης, διαχειριζόμενοι είτε εφαρμογή αδρανών υλικών, είτε αποκομίζοντας μπάζα
  2. Να εγκαθιστούμε στήριξη κάθε μορφής, σε μπετά – πασσαλόμπηξη ή γεώβιδα
  3. Να εγκαθιστούμε περίφραξη με τις σιδερένιες πόρτες πρόσβασης στην εγκατάσταση
  4. Να εκτελούμε κάθε διαμόρφωση στηλίσκου, προσθήκη οικίσκου κλπ
  5. Να διαμορφώνουμε τα κανάλια και τα φρεάτια των οδεύσεων των καλωδιώσεων κυρίως συνεχούς ρεύματος
  6. Να μοντάρουμε τα πάνελ πάνω στις βάσεις τους και να τα καλωδιώνουμε (DC καλωδίωση)
  7. Να εγκαθιστούμε trackers 
Έτσι, οι εταιρείες εγκατάστασης βρίσκουν ΕΝΑΝ συνεργάτη να τις υποστηρίζει σε έργα ακόμη και απομακρυσμένα, οι ίδιες δε να ασχολούνται -εφ’ όσον αυτό επιλέγουν- ΜΟΝΟ με τις τελικές ηλεκτρολογικές συνδεσμολογίες, τις γειώσεις κλπ.
 
Στο σημείο αυτό να τονίσουμε την εμπιστοσύνη της γερμανικής εταιρείας φωτοβολταϊκού εξοπλισμού Krannich προς στην εταιρεία μας, με την ανάθεση σε μας του έργου στήριξης των βάσεων της γερμανικής εταιρείας K2 Systems επί γεωβίδας.
 
Η διαδικασία της ανάπτυξης συνεργασίας περιλαμβάνει την επίσκεψη αυτοψίας στο γήπεδο της εγκατάστασης, τον προσδιορισμό των εργασιών που επιθυμεί ο εγκαταστάτης να μας αναθέσει και την διατύπωση της τεχνικό -οικονομικής προσφοράς από την πλευρά μας.
 
Ο χρόνος υλοποίησης μίας πλήρους υπεργολαβίας, από τις χωματουργικές εργασίες μέχρι την ενδεχόμενη συνδεσμολογία και εφαρμογή των καλωδιώσεων θα είναι πραγματικά ο ελάχιστος δυνατόν.